УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК (2016-2017Г.)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 1А КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 1Б КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 1В КЛАС

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5А КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5Б КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5В КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5Г КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5Д КЛАС
УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН НА 5Е КЛАС

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com