УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК (2017-2018Г.)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com