УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023-2024

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 2023/ 2024Г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024Г. ГОДИНА

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО  МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ  В ОУ “ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ” за учебната 2023/2024 година

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ за учебната 2023/ 2024 година

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ПО НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” Модул „Без свободен час в училище“
V – VІІ клас ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВ. БАТАКЛИЕВ“ за учебната 2023/2024 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО  МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ  В ОУ “ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ”

УЧИЛИЩЕН ПЛАН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО   МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ за учебната 2022 / 2023 г.

ПЛАН ЗА   ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  РАБОТА 2022 – 2023 г.

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 


 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com