УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

Бюджет за 2019г. на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик

Бюджет 2019г.

Обяснителна записка към проекта на Бюджет на ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик за 2019г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВ. БАТАКЛИЕВ“ за учебната 2018/2019 г.

Бюджет 2018
Обяснителна записка към проекта на бюджет на
ОУ "Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2018-2019

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com