УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ПРОФ. ИВ. БАТАКЛИЕВ“ за учебната 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ“ - ГР. ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ  УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020-2021

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com