НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2021 - 2022г.

НП „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”
Б) Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

НП„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
            В) Модул „Културните институции като образователна среда“
Г) Модул „Библиотеките като образователна среда”
Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда”
Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда”

НП “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта” (I, II и IV кл.)

НП„ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
6.4. Ел. дневник
6.5. Интернет свързаност

НП „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“
                       
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”
Модул „Без свободен час в училище“
Модул „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ   ДЕН“
Сайт

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com