НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2022 - 2023г.

Клуб по интереси за компютърно моделиране/кодиране  „Дигитална раница“

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

НП „ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
6.4. Ел. дневник
6.5. Интернет свързаност
                                               
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”
Модул „Без свободен час в училище“
Модул Модул „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“
Модул 1.1. Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища , публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“.
Модул 4 „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“
                       
НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“
            Модул 1. Изкуства
1. Музикално изкуство:

2. Танцово изкуство

Модул 2. Спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easy CSS Menu by Css3Menu.com